Hoofdvragen & Deelvragen PWS

Zodra je een onderwerp voor je profielwerkstuk hebt, is het zaak om een hoofdvraag te formuleren. Hoofdvragen zijn de belangrijkste vragen die je wilt beantwoorden in je pws. De hoofdvraag is vaak te groot om direct te kunnen beantwoorden. Daarom deel je je onderzoeksvraag op in deelvragen. Dit zijn vragen die elk een gedeelte van je hoofdvraag beantwoorden. De hoofd- en deelvragen vormen samen je onderzoeksvragen. Mogelijk wil je ook een hypothese toevoegen. Een hypothese is een stelling of een voorspelling over de uitkomst van je onderzoek.

Recht

Sociologie

Psychologie

Milieu

Planologie

Kunst en Muziek

 • Wat is de invloed van digitalisering op bestaande kunstvormen, zoals film, literatuur en muziek?
 • Wat is de invloed van digitalisering op kunstenaarschap en toeschouwerschap? Denk bijvoorbeeld aan interactiviteit en online multi-player games.
 • Hoe gaat de culturele sector om met digitalisering? Wat doen musea bijvoorbeeld met digitale kunst? Stellen ze hun collecties tentoon via het internet?
 • Hoe gaan beleidsmakers om met nieuwe vormen van kunst en cultuur? Vindt er een andere verdeling van subsidies plaats?
 • Hoe beïnvloeden digitale media onze ideeën over auteursrecht? Denk bijvoorbeeld aan het branden van cd’s, het verspreiden van muziek en films via internet of alternatieven voor bestaande wetgeving, zoals copyleft en Creative Commons.
 • Hoe veranderen onze omgangsvormen wanneer we chatten, msn-en of sms-en?
 • Verschillende generaties luisteren vaak naar verschillende soorten muziek. Waar zou dat door komen? Heeft dat te maken met leeftijd, opleidingsniveau, opvoeding, etnische achtergrond?
  Waarom luisteren we zo veel naar muziek? In de auto, in de bus, tijdens het werk, tijdens het koken. Bij veel mensen is het weinig stil. Waar zou dat door komen?
  Lees het artikel van Vincks: welke functie vervulde raï-muziek in Algerije? Waarom hielden juist de Algerijnse jongeren van raï-muziek?
  Lees het boekje: Respect! Rappen in Fort Europa. Vergelijk de verschillende soorten rapmuziek uit verschillende Europese landen en probeer te verklaren waarom in Frankrijk juist de Noordafrikaanse jeugd rap muziek maakt.

Multiculturaliteit en Migranten

 • Aboriginals in Australië: integratie, ja of nee?
 • African-American music: zwarte muziek en de positie van African-Americans
 • Bent u al geïntegreerd?
 • Buurcultuur en uitwisseling
 • Culturele en talige verschillen tussen advertenties in Europa
 • Duitse invloeden in de Nederlandse cultuur en omgekeerd
 • Welke communicatieve gewoontes (bijv. begroeten, vergaderen, ‘social talk’) van Nederlanders zijn (of waren) voor een nieuwkomer opvallend moeilijk te begrijpen en/of te leren? Hoe komt/kwam dat?
  Wat zijn typisch Nederlandse communicatiepatronen die voor een nieuwkomer belangrijk zijn om te weten en/of te leren beheersen, bijvoorbeeld in de klas, bij een sportclub, bij het uitgaan, op een feestje of tijdens een vergadering?
  Welke communicatieve gewoonten zijn voor een bepaalde groep niet-Nederlanders (bijvoorbeeld Turken, Marokkanen, Chinezen, Somaliërs) belangrijk voor de eigen identiteit?
  Welke communicatie-adviezen krijgen nieuwkomers eigenlijk in de vele op hen toegespitste leer- en adviesboeken (een voorbeeld is Sociale vaardigheden voor Turkse en Marokkaanse vrouwen en meisjes) en welke argumenten worden er eventueel voor een bepaald advies gegeven?
  Wat vinden nieuwkomers eigenlijk zelf van de manieren waarop druk op hen wordt uitgeoefend om te integreren? Wat vinden ze bijvoorbeeld van de WIN, wat vinden ze van de manier waarop over allochtonen wordt gesproken in de media?
  Steeds meer bedrijven en organisaties (Albert Heijn, ING, Hema, de politie) zorgen ervoor dat hun personeelsadvertenties en reclame-uitingen er in tekst en vooral in beeld multicultureel uitzien; wat vinden niet-Nederlanders daar zelf van?
  Worden allochtonen nog steeds op stereotype wijze neergezet, in reclame bijvoorbeeld of in videoclips (de zwarte is lichamelijk, sensueel, de blanke is rationeel; de Chinees is ondoorgrondelijk; de Javaan is mysterieus)?
  Op veel scholen wordt het multicultureel jongerenmagazine “Generation Now!” verspreid. Bevordert zo’n blad inderdaad een doelstelling als meer onderling begrip kweken, en reageren Nederlandse jongeren anders of hetzelfde op zo’n blad in vergelijking met hun niet-Nederlandse klasgenoten?
  Sommige organisaties zijn principieel tégen het vertalen van allerlei materiaal in de taal van een buitenlandse doelgroep, omdat dat “de integratie niet bevordert”. Hoe staan allochtonen daar zelf tegenover en is daar verschil van mening over tussen bijvoorbeeld allochtone scholieren en hun ouders?
  Heel veel gezondheidsvoorlichting, bij de huisarts, de tandarts, het zuigelingenbureau, gebeurt schriftelijk (folders). Niet-Nederlandse doelgroepen daarentegen stellen juist mondelinge en persoonlijke voorlichting op prijs. Wat vinden allochtone doelgroepen van al die folders?

Geschiedenis

Maatschappij

Arbeid

Economie

Communicatie

Conflicten en Criminaliteit

 • Het waarom van ‘zinloos geweld’
 • Hoe beoordelen klanten klachtenafhandeling?
 • Martelen van terrorismeverdachten?
 • Zijn religie en geweld verbonden?
 • Waarom zijn mannen vaker dader van geweld dan vrouwen?
 • Hoeveel mensen zijn in de afgelopen vijf jaar slachtoffer geworden van diverse delicten?
 • Is de criminaliteit in Nederland gedurende de afgelopen decennia toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven?
 • In hoeverre verschillen de diverse bronnen van informatie over criminaliteit?
 • Zitten bepaalde bevolkingsgroepen meer in de gevangenis dan andere bevolkingsgroepen?
 • Zijn taakstraffen effectief, d.w.z. leiden ze ertoe dat de overtreder minder vaak opnieuw de fout ingaat?
 • Wat vindt de Nederlandse bevolking hoe met misdadigers moet worden omgegaan?
 • Op welke manier ontwikkelt zich de gevangenisbevolking in Nederland? Komen er meer of minder mensen in de gevangenis terecht?
 • Hoe vaak worden taakstraffen en boetes uitgedeeld in Nederland? Is dit in der loop de jaren veranderd?
 • Leiden toenames in het aantal gevangenisstraffen tot een afname in criminaliteit?
 • Hoe groot is het criminaliteitsprobleem?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in criminaliteitscijfers? Zijn deze ontwikkelingen voor elke vorm van criminaliteit hetzelfde of zijn er verschillen naar soorten misdrijven? Neemt ‘zinloos geweld’ toe? Is er sprake van meer uitgaansgeweld? Hoe komt dat?
 • Wat is de schade voor individuele burgers en voor de maatschappij van criminaliteit?
 • Zijn er verschillen in criminaliteitscijfers voor verschillende bevolkingsgroepen? Hierbij kun je denken aan leeftijdsgroepen en groepen van verschillende etnische afkomst.
 • Is er verschil in de omvang van de criminaliteit tussen gemeenten? Hoe is het criminaliteitscijfer in de ons omringende landen?
 • Hoe kunnen we deze verschillen verklaren?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de bestrijding van criminaliteit?
 • Welke (overheids-)organisaties zijn er betrokken bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze betrokken organisaties goed samenwerken en hun werk op elkaar afstemmen?
 • Functioneren al deze organisaties zoals ze zouden moeten?
 • Als er problemen zijn bij de samenwerking tussen de overheidsorganisaties, waaraan ligt dat dan?
 • Hoe zouden problemen bij de samenwerking kunnen worden opgelost?
 • Welke (soorten) kosten zijn verbonden aan de bestrijding van criminaliteit? Wie betaalt die kosten eigenlijk?
 • Op welke manier probeert de overheid criminaliteit te bestrijden?
 • Welke maatregelen en oplossingen (wij noemen dit beleidsinstrumenten) worden er ingezet? Welke oplossingen, worden er, naast wetgeving nog meer ingezet?
 • Zijn de oplossingen effectief? Toont wetenschappelijk onderzoek en/of evaluatie van beleid aan dat deze maatregelen ook daadwerkelijk helpen?
 • Waaraan ligt het dat sommige maatregelen toch niet werken?
 • Is voorkomen van criminaliteit (preventie) altijd beter dan het straffen van daders (repressie)? Hoe denkt de Nederlandse Regering hierover? Welke argumenten gebruikt zij voor haar afweging?

Cultuur en Sport

https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/data-science

https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/duurzame-energie

https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/de-zoektocht-door-het-heelal

https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/brein-en-gedrag-in-ontwikkeling

https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/immuniteit-infectie-en-tolerantie

© Radboud Universiteit ©Universiteit Leiden

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven